Result:
React.js เป็น framework ที่ใช้สร้าง User Interface ซึ่งมีลักษะณะเป็น Component ซึ่งจัดเตรียมระบบซึ่งจะแสดงผล User Interface ให้เป็นระเบียบโดยการแยกส่วนแสดงผลออกจากส่วนประมวลผลในเว็บไซต์ ด้วยโค้ด Babel (ตัวแปลง js รุ่นล่าสุดให้เป็น js ที่เข้ากับ browser ได้)

เหมาะสำหรับสร้างระบบเว็บไซต์หรือ application ที่มีความเร็วประหยัด Resource เหมาะสำหรับทำเว็บไซต์ที่รองรับคนใช้งานจำนวนมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reactjs.org และ https://babeljs.io
Html:
- พื้นฐาน React.js
- พื้นฐานการแสดงผล UI ด้วย React
- พื้นฐานการสร้าง Component
- พื้นฐานการสร้าง Event Onclick เปลี่ยนสถานะของ UI